Im więcej czynić będziemy dla drugich w duchu miłości, tym więcej miłości będziemy mieć w sercu.
(bł. Marcelina Darowska)


Weźcie sobie za zasadę, żeby zawsze, we wszystkim, co godziwe
i pożyteczne, nigdy nie odmawiać.
(bł. Marcelina Darowska)
Myśleć człowiekowi zawsze trzeba!
(bł. Marcelina Darowska)Wola władzą najcenniejszą,
bo takim jest człowiek, jaką wola jego.
(bł. Marcelina Darowska)

ciekawe artykuły

 • Bal gimnazjalny 2012
  Dnia 18 lutego, w naszej szkole odbył się długo wyczekiwany bal gim...
 • Bal Jesienny 2011
  Liście lecą z drzew, więc czas na kolejny szkolny bal jesienny.
 • Bal jesienny 2012
  We wtorek 30 października, czyli tuż przed wyjazdem do domu z okazji...
zobacz całą listę >>

Internat

Inte­r­nat wycho­wu­je do samo­dzi­e­l­no­ści. Dzie­wczę­ta pozna­ją swoje cha­ra­k­te­ry, uczą się wra­ż­li­wo­ści jedna na drugą, poma­ga­ją sobie nawza­jem. 

Łączą je także wspó­l­ne chwi­le pracy,  zaba­wy i spa­ce­rów. Jed­nak naj­le­pi­ej o życiu inte­r­na­c­kim świa­dczą zawi­e­ra­ne tu przy­ja­ź­nie sil­ni­e­j­sze od upły­wa­ją­c­ego czasu. 

To prawda, że życie w inte­r­na­cie bywa nie­ki­e­dy „szko­łą prze­trwa­nia”. Każdy jest przecież inny i ma inne wyobra­że­nia o życiu w dużej spo­łeczno­ści. 

Mimo róż­ny­ch tru­d­no­ści, jakie może ze sobą poci­ą­gać życie w gru­pie, ma ono także wiele dobry­ch stron. 


Nad mieszkankami internatu czuwa mistrzyni internatu s. Matylda. To ona w głównej mierze odpowiada za organizację życia internackiego.


 Dzie­wczę­ta z jed­nej klasy mie­sz­ka­ją razem. Skład pokoi usta­la­ją sio­stry wycho­wa­wczy­nie. W ciągu roku może on ulec zmia­nie. 


Uczennice po zajęciach lekcyjnych mogą korzystać z biblioteki, czytelni, sali gimnastycznej oraz pracowni informatycznej


W różnych miejscach internatu znajdują się dystrybutory wody „DAR NATURY”.  


Chętnie, jeśli pozwala na to pogoda, korzystają ze spacerów w pięknym parku. 


Na dzień przed wyjazdówką, zazwyczaj w czwartek podczas rekreacji, odbywają się porządki internackie. Uczennice sprzątają swoje kabiny prysznicowe, szafki z ubraniami, pulpity oraz szafy w klasie, szafki w szatni. Każdorazowo porządki są sprawdzane przez siostry wychowawczynie. 


Wszystkie internistki są odpowiedzialne również za porządek w klasach i pracowniach przedmiotowych, w refektarzu, bibliotece szkolnej, szatni i świetlicach. 


Rada Samorządu szkolnego odpowiada za sporządzenie grafiku dyżurów w sprzątaniu. Aktualności

 • Fundusze europejskie
  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia...
 • NIEPODLEGŁA - zapraszamy do konkursu!
  Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości serdecznie zapraszamy ...
 • Wywiadówka
  W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, zapraszamy rodzciów naszych u...
 • She for IT
  Czy pamiętacie Dominikę i Sarę? Wolontariuszki - studentki Politech...
 • Warsztaty SHE for IT
  W dniach 11 - września, w naszej szkole, odbyły się warsztaty ...
zobacz całą listę >>