Fundusze europejskie

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie” jest realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA 10.01.01-14-3855/15-00 z dnia 22 grudnia 2016r. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z rozwijaniem kompetencji informatycznych

Termin realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 28.02.2019 r.

Rozwój rynku pracy stawia nowe zadania przed absolwentami szkół z, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia kluczowego edukacyjnego. Dzięki interwencji funduszowej nastąpi zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów młodych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami. W związku z powyższym chcemy aby dzięki autorskiej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Opierając zajęcia na „eksperymencie” zachęcimy uczniów aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny.

Całkowita wartość projektu: 600.000 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 570.000 PLN

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA