Liceum katolickie - początki szkoły

Histo­ria naszej szko­ły sięga roku 1907, w któ­rym władze zabo­rcze zezwoliły na otwa­r­cie pla­có­w­ki szko­l­no-​wycho­wa­wczej w Kró­le­stwie Polskim. Pałac Kon­sta­n­tego Lubo­mi­r­ski­ego, gdzie mie­ści się szko­ła, został zaku­pi­o­ny przez ary­sto­kra­t­kę Marię Cie­cha­no­w­ską w imieniu sióstr niepokalanek. Była to osta­t­nia z sze­ściu fun­da­cji bł. Mar­ce­li­ny Daro­w­ski­ej. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 15 września 1908r. Wtedy to nastą­pi­ło poświ­ę­ce­nie domu zakonnego oraz otwa­r­cie szko­ły śre­d­ni­ej wraz z inte­r­na­tem.