Wymiana okien i drzwi z wykonaniem obróbek w budynku pałacowym w Zespole Pałacowo Parkowym w Szymanowie - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 10.08.2018 rokuOgłoszenie nr 603107-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny: Wymiana okien i drzwi z wykonaniem obróbek w budynku pałacowym w Zespole Pałacowo – Parkowym w Szymanowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny, krajowy numer identyfikacyjny 040012905, ul. Szkolna  2 , 96-516  Szymanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8649110, e-mail szkola.szymanow@onet.eu, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://szymanow.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zgromadzenie zakonne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szymanow.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową, przez posłańca lub osobiście
Adres:
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny; ul. Szkolna 2; 96-516 Szymanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien i drzwi z wykonaniem obróbek w budynku pałacowym w Zespole Pałacowo – Parkowym w Szymanowie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Wymiana okien i drzwi z wykonaniem obróbek w budynku pałacowym w Zespole Pałacowo – Parkowym w Szymanowie”. 2. Postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy robót polegających na pracach przygotowawczych, rozbiórkowych (m.in.: demontaż podokienników wewnętrznych oraz zewnętrznych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontowych (m.in.: montaż nowej stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, montaż nowych podokienników wewnętrznych drewnianych w kondygnacjach naziemnych, montaż podokienników zewnętrznych z blachy, naprawa uszkodzeń tynków spowodowanych demontażem stolarki, pomalowanie naprawionych tynków od strony wewnętrznej i zewnętrznej) w budynku pałacowym, objętym ochroną konserwatorską. Budynek pałacowy w Zespole Pałacowo – Parkowym w Szymanowie, zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 2, na działce o numerze ewid. 26, jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 14 , data wpisu: 30.08.1957 roku. 3. Wymiana stolarki okiennej będzie wykonywana w funkcjonującym budynku (pomieszczenia mieszkalne, szkolne oraz użytkowe). 4. Szczegółowy opis zakresu prac zawierają: Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar Robót, stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający udostępni obiekt do dokonania czynności określonych w ust 5 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Siostrą Przełożoną Zgromadzenia Sióstr, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pod numerami wskazanymi w rozdziale I. SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ, jak również z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową. 9. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty przygotowawcze, wywozu i ewentualnej utylizacji zdemontowanych materiałów, itp. 10. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art.30 ust.5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 11. Zamawiający wymaga co najmniej 60 – miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 12. Wykonawca w okresie wykonywania umowy będzie zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie na zasadach opisanych we Wzorze Umowy. 13. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w ust.4, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz.917 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 roku., poz.847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz.1202 z późn. zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na cały okres realizacji zamówienia. 14. Przekazany Wykonawcy Przedmiar robót, stanowiący Załącznik do SIWZ jest jedynie dokumentem pomocniczym, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty, a zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych w tym również robót budowlanych towarzyszących m.in. obróbek i malowania ościeży od strony pomieszczeń i elewacji oraz wymiany obróbek blacharskich i podokienników. Na podstawie udostępnionego Przedmiaru robót, Wykonawca – po ich zakończeniu – zobowiązany jest przygotować kosztorys powykonawczy, który będzie służyć do rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym, a Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z treścią umowy Nr 70/2018/D o udzielenie dotacji celowej z dnia 2 lipca 2018 roku.

II.5) Główny kod CPV: 45420000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45262120-8
45110000-1
45443000-4
45450000-6
45421100-5
45110000-1
45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia – nieprzekraczalny: do 30 listopada 2018 roku. Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w kryterium oceny ofert. Skrócenie ww. terminu realizacji jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remoncie elewacji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku, poz.2178 z późn. zm.) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych, w tym co najmniej jedna z tych robót obejmowała zakresem także wymianę stolarki okiennej. Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania funkcji kierowniczych przy realizacji zamówienia, tj. co najmniej: Kierownikiem budowy, mogącym wykazać się: • co najmniej średnim wykształceniem; • uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz • przez co najmniej 12 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (mając na uwadze art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub • która nabyła uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami budowlanymi (mając na uwadze art.29 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów); • co najmniej 3 – letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z czego co najmniej 2 roboty budowlane zrealizowane w tym czasie polegały na wykonaniu remontu elewacji a przynajmniej jedna z nich polegała na wykonaniu remontu elewacji zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. UWAGA! Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku, poz.1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Stosownie do art.12 ust.7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art.12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, które odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz.65 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami art.20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 roku, poz.1725 z późn. zm.) uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust.2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art.33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonania określonej czynności w charakterze usługi transgranicznej dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 6 powołanej ustawy. W złożonym przez Wykonawcę wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy w szczególności podać: zakres uprawnień tych osób, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu który je wydał, zakres wykonywanych czynności oraz informacje o podstawie dysponowania osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda przedłożenia: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 złotych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda przedłożenia: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ; b) dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien uwzględniać osoby, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określonego w rozdziale VII ust.1 pkt 3 lit. b SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 30,00
termin realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny oferty całkowitej podanej w ofercie i musi być wniesione przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na numer rachunku bankowego Zamawiającego 84 9284 0005 0007 4997 2000 0010, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz.110 z późn. zm.). 3. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór umowy. 4. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 3) kwota gwarancji / poręczenia, 4) termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 5. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, przed podpisaniem umowy, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed zawarciem umowy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę o zwrot należnej kwoty – po upływie okresu rękojmi. 10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 2) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Kierownika budowy, 3) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów; c) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót, przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie, 4) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, 5) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, 6) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, 7) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 8) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, 9) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, przy czym fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i powinien zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru - w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 3. Możliwa jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów cząstkowych przewidzianych w umowie: 1) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 2) w razie zawarcia aneksu do umowy na podstawie art.144 ust.1 pkt.2) ustawy, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania umowy 4. Możliwa jest zmiana umowy w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (części) zamówienia powierzanego do wykonania podwykonawcy, przy czym: 1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy, 3) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia pkt.20 i 3) stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 6. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy („roboty zaniechane”). Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust.9. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5-6 powinny zostać dokonane w porozumieniu z projektantem. Zmiany, o których mowa w ust.5 nie spowodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 roku, poz.419) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art.8 ust.3 PZP). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 roku (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Realizacja inwestycji współfinansowana ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

W imieniu Zamawiającego - Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny
s. Ewa Skura /-/
Przełożona