Czerpiemy z dorobku i myśli wychowawczej bł. Marceliny Darowskiej – wychowawczyni pokoleń kobiet i autorki nowatorskiego systemu wychowawczego.

 

Ponieważ „nikt nie żyje bez wpływu na drugich” bł. Marcelina Darowska pragnęła wychować zastęp kobiet, które będą mogły i zechcą wpływać na innych. To one miały wyznaczać nowe kierunki i stworzyć przestrzeń dla rozwoju innych ludzi, to one miały zmieniać świat według Bożych zasad.

 

Założycielka  Sióstr Niepokalanek formowała świadome liderki – kobiety, które odważnie wezmą odpowiedzialność za własne życie i własną rodzinę, za społeczność, w której żyją i za Polskę. Umiejętności liderskie potrzebne są w każdym czasie każdej kobiecie. 

Należy je jedynie odkryć i rozwinąć. Od ponad 100 lat próbujemy to robić we wszystkich placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie. Aby zrealizować tak sformułowany cel Założycielka zgromadzenia Niepokalanek proponowała cztery kierunki oddziaływań wychowawczych, nazywała je ‘zasadami’.

PIERWSZA – prymat Boga, a to zakłada świadome przeżywanie wiary i związanie jej z życiem oraz codziennymi wyborami. Jednym z aspektów pracy wychowawczej pozostaje formacja ukierunkowana na wartości, stanowiące „kompas życia”. Celem wysiłków wychowawców jest ukazanie uczniom zasad i wartości stanowiących niezmienny element w niestabilnym i pędzącym świecie, bo lider ma znać i wskazywać kierunek. 

DRUGA – dotyczy służby i zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych i Polski. Każda kobieta ma być świadomą obywatelką kraju. W tym kontekście ważne staje się - obok znajomości historii i kultury-kształtowanie umiejętności analizy wydarzeń czy wyciąganie wniosków.  A po cóż was ta ziemia nosi jeśli nie macie jej służyć!” – mówiła Marcelina Darowska. Bo od lidera wymagamy zaangażowanej służby.

Celem wysiłków wychowawczych jest formowanie postawy zaangażowanej służby, bo „nie tylko chodzi o wasze osobiste dobro i szczęście, ale o was w stosunku do społeczeństwa: żebyście nie były w nim zerem, nie pasożytami, ale współpracownicami. 

TRZECIA – promuje wierność zobowiązaniom, wartościom i ludziom. Celem wysiłków wychowawców jest formowanie postawy wierności. W dorosłym życiu uczennice mają podjąć odpowiedzialność za własne wybory życiowe i rodzinę, za sprawy i ludzi oraz za własne słowa. Wobec trudnych zdarzeń nie wolno zdezerterować, a sprawy ważne wymagają czasem poświęceń… bo lider ma być wiarygodny. Do takiej postawy prowadzi droga rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych i internackich.

CZWARTA – promuje wszechstronnie pojęte myślenie prowadzące do uformowania spójnej osobowości. Bł. Matka Marcelina zalecała rozwijanie myślenia związanego z intelektem, uczyła myślenia praktycznego i zabiegała o myślenie w obszarze moralności. Ten kierunek prowadzi młodego człowieka do podjęcia świadomej formacji i rozwoju osobowego. Celem wysiłków wychowawczych jest stworzenie bezpiecznych warunków, w których uczniowie zbudują zdrową pewność siebie, będą zdobywać wiedzę o sobie i formować uporządkowaną osobowość – bo lider ma mądrze kierować własnym życiem.