Liceum katolickie - początki szkoły - Histo­ria naszej szko­ły sięga roku 1907, w któ­rym władze zabo­rcze zezwoliły na otwa­r­cie pla­có­w­ki szko­l­no-​wycho­wa­wczej w Kró­le­stwie Polskim. Pałac Kon­sta­n­tego Lubo­mi­r­ski­ego, gdzie mie­ści się szko­ła, został zaku­pi­o­ny przez ary­sto­kra­t­kę Marię Cie­cha­no­w­ską w imieniu sióstr niepokalanek. Była to osta­t­nia z sze­ściu fun­da­cji bł. Mar­ce­li­ny Daro­w­ski­ej. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 15 września 1908r. Wtedy to nastą­pi­ło poświ­ę­ce­nie domu zakonnego oraz otwa­r­cie szko­ły śre­d­ni­ej wraz z inte­r­na­tem. 

Lata międzywojenne - Wybu­ch pier­wszej wojny świa­to­wej przy­ni­ó­sł utru­d­ni­e­nia w pracy szkoły. Głó­w­ny budy­nek został zami­e­nio­ny na szpi­tal dla zaka­ź­nie
cho­ry­ch, a sio­stry pra­co­wa­ły w nim jako pie­lę­gni­a­r­ki. 

Po rocznej przerwie, od 1915r. 50 dziewcząt powróciło do szkoły, która, choć jeszcze w wojennych warunkach wznowiła swą dzi­a­ła­l­no­ść. Po odzyskaniu niepodległości i otrzymaniu stosownych pozwoleń swą działalność rozpoczyna gimnazjum i liceum żeńskie, a w 1927 r. odbyła się pierwsza matura, którą wszystkie uczennice zdały pomyślnie.

II wojna światowa - Okres spokojnej pracy wychowawczej w Szymanowie kończy się wraz z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem wojsk niemieckich. Mimo to, 15 września 1939 roku dla 34 dziewcząt, rozpoczyna się „normalny” rok szkolny. Oficjalnie gimnazjum i liceum zostają zamknięte, lecz siostry prowadzą tajne nauczanie. Pod szyldami akceptowanych przez Niemców szkół krawieckiej, handlowej i rolniczej, odbywają się tajne komplety dla liceum ogólnokształcącego i wychowawczyń przedszkoli. W rezultacie, w latach 1939-1945, Szymanów wydał 178 świadectw ukończenia gimnazjum (tzw. “mała matura”) oraz 177 matur licealnych. W tajnych kompletach uczestniczyło w sumie 730 uczniów i uczennic. W czasie wojny Szymanów był nie tylko klasztorem i szkołą, lecz także domem dla 300 osób z obozu koncentracyjnego w Pruszkowie; sierocińcem, a także kryjówką dla Żydówek przekazywanych tu z Kazimierzowskiej w Warszawie, gdzie w klasztorze niepokalańskim ukrywani byli Żydzi.

Czasy powojenne - Po zakończeniu II wojny światowej, szkoła szymanowska tak jak i inne szkoły zakonne, stanęła w obliczu wrogiej polityki rządu komunistycznego dążącej do likwidacji tych placówek. Nękane wieloma uciążliwymi wizytacjami, siostry po raz kolejny musiały pracować w częściowej konspiracji. Istniał podwójny plan lekcji: oficjalny dla wizytatorów i wewnętrzny dla sióstr i dziewcząt. Niejednokrotnie agitatorzy próbowali wprowadzić do szkoły ZMP, nawet bez wiedzy sióstr. Byt placówki ciągle wisiał na włosku. Zagrożenie było o tyle realne, że wiele placówek o podobnym charakterze nie przetrwało w Polsce Ludowej. Mimo licznych przeszkód ze strony nieprzychylnego kuratorium, szkoła w Szymanowie zachowała swój charakter i rytm pracy, ciągle poszerzając sposoby oddziaływania wychowawczego na dziewczęta. W tym czasie powstaje i prężnie działa zespół muzyczny „Światłocienie”, grupa pielgrzymkowa, Koło Pomocy Dzieciom i wiele innych kół zainteresowań.

Lata obecne - Obecną strukturę szkoły wyznaczyła reforma szkolnictwa z 1999 r., w jej wyniku powstało gimnazjum dla dziewcząt. Ale już za rok, na skutek kolejnej reformy, ostatni rocznik gimnazjalistek opuści Szymanów, który jako szkoła ponownie stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Rok 2021 był dla Szymanowa rokiem pamiętnym, bo to wówczas po raz pierwszy do szkolnej społeczności wkroczyli chłopcy.