Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 

 Zasady ogólne

1. Szkoła jest placówką niepubliczną działającą na prawach szkoły publicznej.

2. Liceum dostępne jest dla uczniów z Polski i zagranicy, którzy chcą rozwijać swoje zdolności i pasje w szkole katolickiej, realizującej system wychowawczy bł. Matki Marceliny Darowskiej.

3. Dla dziewcząt zapewnione są miejsca w internacie.

4. Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie.

5. Rekrutacja do naszego liceum odbywa się online.

 

Warunki przyjęcia do szkoły

1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydatowi towarzyszą rodzice (opiekunowie prawni).

2. Co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz co najmniej dobre oceny z zajęć edukacyjnych, uzyskane w pierwszym semestrze VIII klasy SP i na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Wynik testu z matematyki i języka angielskiego napisanego w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz online.

2. Wykaz ocen z I półrocza VIII klasy SP (plik)

3. Świadectwo z klasy VII klasy SP (plik)

4. Świadectwo ukończenia SP (plik)

5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu po SP (plik)

6. Opinia wychowawcy. (plik)

7. Opinia katechety. (plik)

8. Świadectwo chrztu (plik)

9. Karta zdrowia (dokument w wersji papierowej)

10. Opinia o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną (jeśli dotyczy) (dokument w wersji papierowej)

11. 3 aktualne fotografie (dokument w wersji papierowej)

 

Postępowanie rekrutacyjne

1. ANKIETA REKRUTACYJNA

2. Rozmowa kwalifikacyjna. Jej termin ustalany jest indywidualnie z każdym kandydatem.

3. Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest specyfika szkoły i jej program wychowawczy, motywacja kandydata odnośnie wyboru szkoły.

4. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia od dnia przyjęcia do szkoły należy uiścić następujące opłaty: wpisowe do szkoły - 500 zł, w przypadku internistek również wpisowe do internatu - 500 zł

5. Termin rejestracji online do 15 czerwca 2024r.