REKRUTACJA DO LICEUM

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 DLA KANDYDATEK PO GIMNAZJUM ORAZ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zasady ogólne
1. Szkoła jest placówką niepubliczną działającą na prawach szkoły publicznej.
2. Liceum dostępne jest dla dziewcząt z Polski i zagranicy, które chcą uczęszczać do szkoły katolickiej realizującej system wychowawczy bł. Matki Marceliny Darowskiej.
3. Na rok szkolny 2019/2020 otwarty zostaje nabór do klasy I dla kandydatek po gimnazjum oraz do klasy I dla kandydatek po SP.
4. Kandydatki po SP mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.
5. Dla kandydatek pochodzących z dalszych stron zapewnione są miejsca w internacie. 
6. Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie. 
7. Rekrutacja do naszego liceum odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Warunki przyjęcia kandydatki do szkoły

1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydatce towarzyszą rodzice (opiekunowie prawni). 
2. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz co najmniej dobre oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej / VIII klasy SP i na zakończenie roku szkolnego.
3. Dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego / po SP (co najmniej 70% punktów z każdego arkusza egzaminacyjnego).
4. Wynik testu z matematyki.

Wyma­ga­ne doku­me­n­ty

1. Wypełniony kwestionariusz dla uczennic po gimnazjum oraz po SP (POBIERZ), do klasy dwujęzycznej (POBIERZ).
2. Wykaz ocen z I półrocza klasy III gimnazjum / VIII klasy SP
3. Kopia świa­de­c­twa z klasy II gimnazjum / VII klasy SP
4. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum / SP
5. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / po SP
6. Opinia księdza proboszcza o życiu religijnym rodziny
7. Opinia katechety
8. Świadectwo chrztu
9. Karta zdrowia
10. Opinia o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
11. 3 aktualne fotografie
12. Dokument potwierdzający numer PESEL

Postępowanie rekrutacyjne

1. Złożenie przez kandydatkę dokumentów do sekretariatu szkoły.
2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2019r.  W dniu rozmowy należy dostarczyć  kopię świadectwa ukończenia gimnazjum / SP, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / po SP.
3. Tematyką rozmowy kwalifikacyjnej jest: specyfika szkoły i jej program wychowawczy; motywacja kandydatki dotycząca wyboru szkoły, współpraca z rodzicami, zainteresowania kandydatki
4. W dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka do szkoły pisze test z matematyki oraz języka angielskiego.
5. Tego dnia odbywa się również przymiarka stroju szkolnego. Osoby przyjęte do szkoły są zobowiązane bezpośrednio po przymiarce uiścić zadatek na strój szkolny w wysokości 100 zł.
6. Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do szkoły należy uiścić następujące opłaty: wpisowe do szkoły – 200 zł, Fundusz szkolny – 150 zł, w przypadku internistek również wpisowe do internatu – 200 zł Termin składania dokumentów od 11 lutego do 30 maja 2019r., w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 czerwca 2019r, od godziny 10.00.