Inte­r­nat wycho­wu­je do samo­dzi­e­l­no­ści. Dzie­wczę­ta pozna­ją swoje cha­ra­k­te­ry, uczą się wra­ż­li­wo­ści jedna na drugą, poma­ga­ją sobie nawza­jem. Łączą je także wspó­l­ne chwi­le pracy, zaba­wy i spa­ce­rów. Jed­nak naj­le­pi­ej o życiu inte­r­na­c­kim świa­dczą zawi­e­ra­ne tu przy­ja­ź­nie sil­ni­e­j­sze od upły­wa­ją­c­ego czasu. To prawda, że życie w inte­r­na­cie bywa nie­ki­e­dy „szko­łą prze­trwa­nia”. Każdy jest przecież inny i ma inne wyobra­że­nia o życiu w dużej spo­łeczno­ści. Jednak najczęściej okazuje się, że jesteśmy w stanie nauczyć się żyć razem w klimacie szacunku i kultury.

 

Dzie­wczę­ta z jed­nej klasy mie­sz­ka­ją razem w pokojach 4-5 osobowych. Skład pokoi usta­la­ją sio­stry wycho­wa­wczy­nie. W ciągu roku może on ulec zmia­nie. Uczennice po zajęciach lekcyjnych mogą korzystać z biblioteki, czytelni, sali gimnastycznej oraz pracowni informatycznej. Chętnie, jeśli pozwala na to pogoda, korzystają ze spacerów w pięknym parku.

 

Popołudniowa nauka własna w ciszy (tzw. studium) ma miejsce w klasach i w pokojach. Wszystkie mieszkanki internatu są odpowiedzialne za porządek w pomieszczeniach, z których korzystają. 

Dzień przed tzw. „wyjazdówką” (tak nazywamy wyjazd do domu), zazwyczaj w czwartek podczas rekreacji wieczornej, odbywają się porządki internackie. Dziewczęta mogą zostawać w internacie także na weekendy, z wyjątkiem ustalonych wcześniej dni wyjazdów obowiązkowych. Ucze­n­ni­ce spo­ży­wa­ją czte­ry posi­ł­ki każ­dego dnia w szkolnym refektarzu. Posiłki są przygotowywane przez siostry. Nad mieszkankami internatu czuwa mistrzyni internatu, s.Bogna. To ona w głównej mierze odpowiada za organizację życia internackiego. Z posiłków w szkole mogą korzy­stać również tzw. exte­r­ni­st­ki (dzie­wczę­ta docho­dzą­ce lub doje­ż­dża­ją­ce na lek­cje).


  ...SZYMANÓW to kultywowane od lat tradycje, pozwalające wejść w nurt historii, która jest tu niemalże dotykalna... 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstało w 1857 roku w Rzymie. Założycielki to Józefa Karska i Marcelina Darowska.