• Start

Kandydacie, aby zapisać się do naszej szkoły postępuj według poniższych instrukcji:

1. Wypełnij poniżej zamieszczony formularz.

2. Poproś Rodziców o uzupełnienie pól do nich skierowanych.

3. Dołącz pliki z następującymi dokumentami: świadectwo ukończenia VII klasy SP, wykaz ocen z pierwszego semestru VIII klasy, opinia wychowawcy, opinia katechety, świadectwo chrztu, zdjęcie

4. Na ostatniej podstronie kwestionariusza naciśnij przycisk WYŚLIJ.

5. Na Twoją skrzynkę email wyślemy wiadomość z wygenerowanym kwestionariuszem. Należy wydrukować i podpisać treść maila, oraz dostarczyć do szkoły w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku braku maila z wygenerowanym kwestionariuszem, proszę sprawdzić foldery spam i oferty.

6. Czekaj na telefon od nas w celu ustalenia daty rozmowy kwalifikacyjnej

7. Jeśli masz pytania napisz: szkola@szymanow.edu.pl lub zadzwoń: 46 864 91 66 w godzinach: od 10.00 do 14.00

Zakończone 0%
1 Informacje o kandydacie 2 Informacje o rodzinie 3 Wybór 4 Ukończona szkoła 5 Zgody, klauzule
Wybierz ofertę która Ciebie interesuje
Na podany tu adres, zostanie wysłany wypełniony formularz
Wstecz Następne
Zakończone 20%
1 Informacje o kandydacie 2 Informacje o rodzinie 3 Wybór 4 Ukończona szkoła 5 Zgody, klauzule
Wstecz Następne
Zakończone 40%
1 Informacje o kandydacie 2 Informacje o rodzinie 3 Wybór 4 Ukończona szkoła 5 Zgody, klauzule
Wybrane przedmioty chcę realizować w zakresie rozszerzonym*(należy wpisać od 2 do 4 przedmiotów, przy czym przynajmniej jednym z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym musi być: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia)
Historia
Geografia
Fizyka
Biologia
Chemia
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wybieram naukę drugiego języka obcego*Drugi jężyk obcy obowiązkowy
język niemiecki
Wstecz Następne
Zakończone 60%
1 Informacje o kandydacie 2 Informacje o rodzinie 3 Wybór 4 Ukończona szkoła 5 Zgody, klauzule

W tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko Kandydata

Wstecz Następne
Zakończone 80%
1 Informacje o kandydacie 2 Informacje o rodzinie 3 Wybór 4 Ukończona szkoła 5 Zgody, klauzule

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 


Administratorem danych osobowych dziecka/podopiecznego jest Dyrektor Liceum Sióstr Niepokalanek z siedzibą w 96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, (nr tel.: 46 864 91 11), adres e-mail: szkola@szymanow.edu.pl). 

Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy poprzez korespondencję elektroniczną, tj. e-mail: iodo@szymanow.edu.pl 

Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych


Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W przypadku poniższej zgody Państwa dziecko nie będzie mogło mieć robionych zdjęć z wydarzeń i uroczystości szkolnych

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły, w prasie i telewizji oraz w mediach społecznościowych.

Załączniki (maksymalnie 12 plików jpg, jpeg, png, pdf, doc| maksymalna wielkość pliku 1 MB)
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki


OŚWIADCZENIE Rodzica /Opiekuna

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz celów statystycznych szkoły, a w razie konieczności udostępniania ich innym organom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami).

W tymi miejscu należy wpisać imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego

Wstecz Następne